Aansprakelijkheid voor betaling van lonen van andermans werknemers [deel 2]

woensdag 26 augustus 2015 Ingmar Pondes 254x gelezen

Per 1 juli 2015 is de nieuwe wet in werking getreden die gaat over de aanpak van onderbetalingen van werknemers in bepaalde branches. De bedoeling is om malafide bedrijven aan te pakken en dan in het bijzonder als het gaat om in het buitenland wonende werknemers die in Nederland werkzaam zijn. Maar zoals wel vaker treft de nieuwe wetgeving helaas ook het ‘normale’ mkb.

Aansprakelijkheid voor loonbetaling

Een belangrijke wijziging is dat een opdrachtgever onder omstandigheden aansprakelijk is voor de loonbetaling van een werknemer van de opdrachtnemer. Normaal gesproken is alleen de werkgever aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst en/of CAO. Op basis van de nieuwe wet kan de opdrachtgever ook aansprakelijk worden gesteld voor uitbetaling van het loon, indien een werkgever zijn werknemers niet of niet voldoende betaalt. Denk hierbij aan een hoofdaannemer die een deel van zijn bouwopdracht uitbesteedt aan een onderaannemer. Deze hoofdaannemer kan dan aansprakelijk zijn voor de uitbetaling van het loon van werknemers van de onderaannemer, indien hij deze niet of niet voldoende loon betaalt.

 

Wanneer aansprakelijk?

De aansprakelijkheid geldt voor tal van werkzaamheden. De branches waar volgens de wetgever veel misverstanden voorkomen zijn de bouwsector, de transportsector en de tuinbouwsector. Hier blijft het echter niet toe beperkt. De nieuwe aansprakelijkheid geldt namelijk in beginsel bij alle overeenkomsten van aanneming, overeenkomsten van opdracht en bij het inlenen van personeel van bijvoorbeeld een uitzendbureau. De aansprakelijkheid geldt hierbij zowel voor Nederlandse werkgevers/opdrachtnemers als voor in het buitenland gevestigde opdrachtnemers die werknemers in Nederland tewerkstellen.

 

Ketenaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid blijft niet beperkt tot de directe opdrachtgever van de werkgever. Indien in een grotere ‘keten’ wordt gewerkt, kunnen ook de ondernemingen hogerop in de keten aansprakelijk zijn. Verder kan ook de opdrachtgever zelf bij grove nalatigheid aansprakelijk zijn voor de uitbetaling van het loon. Denk hierbij aan een ondernemer die opdracht geeft tot nieuwbouw van een eigen kantoorpand en dus aansprakelijk kan zijn voor het loon van werknemers van de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers.

 

Geldt de wetgeving in alle situaties?

De wetgeving geldt niet in alle situaties. Zo geldt de nieuwe aansprakelijkheid niet voor particuliere opdrachtgevers of indien de werkzaamheden te maken hebben met de verkoop van een zaak. Indien een ondernemer bijvoorbeeld een cateringbedrijf opdracht geeft om voor zijn rekening zijn bedrijfskantine te verzorgen, kan de aansprakelijkheid gelden. Indien de ondernemer een cateringbedrijf echter opdracht geeft een lunch te bezorgen, geldt het in beginsel niet. Ook geldt de aansprakelijkheid in beginsel niet voor ingeschakelde ZZP’ers. Houd bij deze laatste groep echter de ontwikkelingen omtrent de nieuwe VAR (de BGL) in de gaten en voorkom eventuele risico’s bij schijnzelfstandigheid.

 

Overige verplichtingen

De wetgeving omvat overigens niet alleen de invoering van een aansprakelijkheidsbepaling. Ook worden regels die de werkgever moet naleven ten aanzien van loonafspraken en loonbetalingen gewijzigd. Zo moet de werkgever minimaal het minimumloon giraal uitbetalen. Verder is het niet meer toegestaan om kosten (zoals huisvestingskosten) te verrekenen met het loon, voor zover het uit te betalen loon dan onder het wettelijk minimum komt en moeten onkostenvergoedingen op de loonstrook uitgebreid worden gespecificeerd. Deze verplichtingen zijn overigens nog niet ingevoerd per 1 juli 2015, maar zullen waarschijnlijk per 1 januari 2016 in werking treden.

 

Hoe aansprakelijkheid voorkomen?

Eventuele aansprakelijkheid kan worden voorkomen door opdrachtnemers zorgvuldig te kiezen en te controleren. De opdrachtgever krijgt namelijk de mogelijkheid om aan te tonen dat hij zorgvuldig is geweest in de keuze van / toezicht op de opdrachtnemer en derhalve het niet aan hemzelf te wijten is dat de werknemer niet of niet volledig zijn loon heeft ontvangen.

 

Hoe dit in de praktijk exact vorm te geven is, zal nog moeten blijken. Uiteraard is het in dit kader belangrijk met bonafide bedrijven zaken te doen die bij voorkeur ook zijn gecertificeerd. Ook is het van belang in contracten te waarborgen dat wordt voldaan aan de voorwaarden van deze wet (formaliteiten en daadwerkelijke betalingen) en (indien mogelijk) hierop daadwerkelijk te controleren. Verder kan de opdrachtgever wellicht de werknemers van zijn opdrachtnemer laten verklaren dat zij hun loon volledig en tijdig ontvangen.

 

Let ook op fiscale aansprakelijkheden

Uiteraard geldt naast de nieuwe wetgeving, de reeds jaren geleden ingevoerde wetgeving omtrent ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid nog steeds. Onder deze wetgeving is de opdrachtgever onder voorwaarden aansprakelijk voor de afdracht van onder andere loonbelasting, premies en omzetbelasting. Door gebruik te maken van gecertificeerde bedrijven en storting op g-rekeningen, kan dit aansprakelijkheidsrisico worden beperkt. Voorlopig zal dit echter voor de nieuwe civiele aansprakelijkheid niet gaan gelden.

 

Tot slot

Het betreft nieuwe wetgeving die deels is ingegaan per 1 juli 2015 en deels zal ingaan per 1 januari 2016. Er bestaan nog tal van vragen welke hopelijk nog worden beantwoord.

Het is echter van belang tijdig klaar te zijn voor deze nieuwe wetgeving en zeker nu al rekening te houden met de aansprakelijkheid voor loonbetaling. Niet alleen als de opdrachtgever gebruik maakt van uitzendbureaus of onderaannemers, maar ook indien deze zelf personeel uitleent of in onder aanneming werkzaam is.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.