Let op bij fusie en splitsing: overgang onder algemene titel werkt niet altijd!

dinsdag 28 februari 2017 Laurens Kelterman 6701x gelezen

Een belangrijk onderdeel van de juridische fusie en splitsing is de vermogensovergang onder algemene titel. Maar let op! Er moet goed worden onderzocht of daarvoor geen belemmeringen bestaan.

Op grond van het bepaalde in de artikelen 2:309 en 334a hebben de juridische fusie en de juridische splitsing een vermogensovergang ‘onder algemene titel’ als gevolg. Dat betekent een overgang van alle (beschreven) bezittingen en schulden ineen, van de verdwijnende of splitsende vennootschap(pen) naar de verkrijgende vennootschap(pen). Het is dus niet noodzakelijk voor ieder vermogensbestanddeel apart de daarvoor geldende overdrachtsregels te volgen (hetgeen wel het geval is bij een overdracht ‘onder bijzondere titel’). Onder meer deze vermogensovergang onder algemene titel maakt fusie en splitsing bijzonder geschikt als herstructureringsmiddel. Maar let op! Het uitgangspunt van de overgang onder algemene titel is geen gegeven. Er kunnen zich belemmeringen voordoen waardoor de vermogensovergang niet of niet geheel plaatsvindt. Het is daarom van groot belang dat vooraf onderzoek plaatsvindt naar eventuele belemmeringen van een overgang onder algemene titel.

Hieronder behandel ik vijf aandachtspunten die ik in de praktijk vaak tegenkom.

 

Beperkingen in overeenkomsten

Als uitgangspunt gaan overeenkomsten onder algemene titel over op de verkrijgende vennootschap. Veelal staat in een overeenkomst echter een bepaling dat deze niet overdraagbaar en niet vatbaar is voor overgang onder algemene titel. De overeenkomst zal dan als gevolg van fusie of splitsing niet overgaan op de verkrijgende vennootschap.
Veelal staat slechts een beding in de overeenkomst dat een overdracht onmogelijk maakt. De vraag rijst dan of een overgang wel werkt. Dat zal van geval tot geval afhangen van de bedoeling die partijen hebben met deze bepaling.

 

Vergunningen

Een splitsende of fuserende vennootschap kan een vergunning houden (denk bijvoorbeeld aan: pensioenfondsen en verzekeringsbedrijven, maar ook taxibedrijven of een bepaalde soort maakindustrie). In dat geval dient goed te worden onderzocht of deze onder algemene titel overgaan naar de verkrijgende vennootschap. Sommige vergunningen kunnen mee overgaan met de onderneming die overgaat. Maar voor de meeste vergunningen geldt dat niet. Deze vergunningen vervallen op het moment van fusie/splitsing, of gaan pas over nadat er goedkeuring van de uitgevende instantie is verkregen.

 

Bestuurder van rechtspersoon

Een positie als statutaire bestuurder van een rechtspersoon is zodanig aan een (rechts)persoon verbonden dat deze niet overgaat onder algemene titel. Daarmee moet rekening worden gehouden bij herstructureringen waarbij een vennootschap verdwijnt die elders in de groep bestuurder is.
Overigens zal een volmacht (procuratie) ook veelal van rechtswege eindigen. Dat hang evenwel af van de inhoud van de volmacht.

 

Vennoot van een personenvennootschap

Of een positie als vennoot van een personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap) overgaat onder algemene titel hangt af van het vennootschapscontract. Indien daarin geen aandacht is besteed aan de overgang als gevolg van fusie of splitsing, gaat deze niet zomaar over op de verkrijger. Als dan toch een fusie/splitsing plaatsvindt, kan dat als gevolg hebben dat de personenvennootschap van rechtswege eindigt, met alle (fiscale) gevolgen van dien.

 

Buitenlandse vermogensbestanddelen

Een laatste, maar zeer belangrijke groep vermogensbestanddelen die aandacht behoeft, wordt gevormd door de buitenlandse vermogensbestanddelen. Indien bijvoorbeeld buitenlandse aandelen of andersoortige belangen gehouden worden, is het niet duidelijk of deze op grond van het recht dat erop van toepassing is als gevolg van een overgang onder algemene titel onder Nederlands recht over (kunnen) gaan op de verkrijger. Hetzelfde geldt voor andere vermogensbestanddelen, zoals: overeenkomsten, vergunningen, vastgoed, etc. Het is belangrijk een adviseur in te schakelen die kan beoordelen wat de gevolgen van fusie of splitsing zijn voor deze vermogensbestanddelen.

 

In drie uur de juridische procedures omtrent fusie en (af)splitsing leren kennen aan de hand van veelgebruikte terminoligie? Laurens Kelterman verzrogt op 30 maart 2017 de PE-Pitstop ABC Juridische fusie en splitsing. > Meer informatie en aanmelden

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.