Crowdfunding en uw belastingaangifte

maandag 6 juli 2015 Crowdfundmarkt 352x gelezen

Bij elke voorgenomen belegging kijkt u naar het verwachte rendement, het risico en mogelijk ook de duurzaamheid van die belegging. Bij de investering in een crowdfundingproject is dat niet anders. Het is zinvol om vooraf de belastingaspecten van uw investering in kaart te brengen. De fiscale behandeling van uw investering bepaalt mede uw netto-rendement en de mogelijkheid om al dan niet een verlies te nemen als de investering onverhoopt slecht uitpakt.

De behandeling voor de belastingheffing is afhankelijk van de vorm van crowdfunding en de wijze waarop u de investering doet. In deze blog gaan we slechts in op de belegging vanuit privé in een crowd-gefinancierde B.V.

 

Er zijn grofweg vier vormen van crowdfunding:

  • Aandelen (equity based)
  • Lening (loan based)
  • Beloning (voorverkoop en reward based)
  • Giften

 

Aandelen (equity based)

U wordt in feite mede-eigenaar van de onderneming. U krijgt alle rechten die aandeelhouders hebben, zoals zeggenschap (stemrecht) in de algemene vergadering van aandeelhouders inclusief het recht om formeel te worden opgeroepen en het woord te voeren, inzage in jaarstukken van de onderneming, alsmede financiële rechten zoals het recht op dividend. Bovendien geven de aandelen recht op een evenredig deel van de in de onderneming aanwezige reserves.

 

Denkbaar is dat er voor dit doel bijzondere aandelen (soortaandelen) of certificaten worden gecreëerd, waardoor u minder zeggenschap heeft, maar enkel een financieel belang in (een deel van) de onderneming. Bij die aandelen gaat het sec om investeren in een bedrijf met als compensatie dividend en waardevermeerdering van het aandeel. Voor de waarde van uw aandeel is het goed om te kijken naar de vrije verhandelbaarheid van dat aandeel. Is er sprake van een aanbiedingsplicht (blokkeringsregeling) waarbij een voorgeschreven waardering is opgenomen, dan kan dat de waarde aanzienlijk drukken.

 

De fiscale behandeling is afhankelijk van de wijze waarop u belegt c.q. investeert. Doet u dat vanuit een onderneming (bijvoorbeeld een eenmanszaak), vanuit een B.V. of vanuit privé? In deze blog gaan we slechts in op de belegging vanuit privé in een crowd-gefinancierde B.V.

 

Investering vanuit privé:

 

  • Als de aandelen in privé 5% of meer van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, heeft u een zogenoemd aanmerkelijk belang. Dat heeft tot gevolg dat de dividenden en vervreemdingswinsten in beginsel bij u belast zijn met 25% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing). Van een dergelijk aanmerkelijk belang is ook al sprake als u tenminste 5% van het geplaatste kapitaal van een soort aandeel verkrijgt. Er kan bijvoorbeeld al snel sprake zijn van een soort aandeel bij eerdergenoemde bijzondere aandelen. Een verlies op de investering is onder voorwaarden en soms pas op termijn tegen 25% aftrekbaar. Bij een belang van 5% of meer dat een groter financieel belang vertegenwoordigt (er worden bijvoorbeeld flinke koerswinsten verwacht) kan het zinvol zijn om een persoonlijke holding op te richten.
  • Als er geen sprake is van een aanmerkelijk belang (<5%), vallen de aandelen in privé bij u in box 3. Jaarlijks bent u over de waarde in het economische verkeer per 1 januari effectief 1,2% vermogensrendementsheffing (inkomstenbelasting) verschuldigd. De aandelen dienen dus jaarlijks te worden gewaardeerd (houd daar ook rekening met eventuele blokkeringsregelingen). Het dividend en de winst bij verkoop zijn als zodanig niet belast in box 3. Het netto-vermogen na uitdeling c.q. na verkoop wordt jaarlijks wel in de vermogensrendementsheffing betrokken (1,2%). Een verlies op uw investering is niet aftrekbaar; er wordt enkel een lagere waarde in box 3 belast. Als de investering later in waarde daalt kunt u in box 3 geen belasting over eerdere jaren terugkrijgen. Het kan dus zijn dat u belasting betaalt over een belegging die uiteindelijk niets oplevert.


Lening (loan based)

Hier gaat het om het uitlenen van geld aan een bedrijf of particulier met als compensatie rente op de lening. Het is de bedoeling dat de lening met rente wordt afgelost.

 

Voor het rendement is het zinvol om te kijken of er zekerheden zijn en of de lening wordt achtergesteld bij andere schuldeisers. Bij de meeste projecten zullen er geen zekerheden zijn en is het denkbaar dat de vordering achtergesteld wordt op vorderingen van bijvoorbeeld banken of andere partijen. Een hogere rente ligt dan voor de hand vanwege het hogere risico.

 

Uw vordering valt bij u in privé in box 3. Jaarlijks bent u over de waarde van de vordering per 1 januari effectief 1,2% vermogensrendementsheffing (inkomstenbelasting) verschuldigd. De rente en de aflossingen zijn als zodanig niet belast in box 3. Het netto-vermogen na renteontvangst e.d. wordt jaarlijks wel in de vermogensrendementsheffing betrokken (1,2%).

 

Een verlies op uw investering is niet aftrekbaar; er wordt enkel een lagere waarde in box 3 belast. Als de vordering later in waarde daalt kunt in geen box 3 belasting over eerdere jaren terugkrijgen. Het kan dus zijn dat u belasting betaalt over een belegging die uiteindelijk maar een paar rentetermijnen oplevert.

 

Een lening in combinatie met een aanmerkelijk belang aandelenpakket (zie onder Aandelen) wordt anders behandeld.

 

Beloning (voorverkoop en reward based)

Hier gaat het om het ondersteunen van een project met een tegenprestatie. Het rendement is bij een dergelijke investering vaak onderschikt aan het doel dat de aanvrager van crowdfunding nastreeft. U bent als investeerder bijvoorbeeld geïnteresseerd in een product of dienst van de aanvrager en schrijft u zelf als het ware in op de voorverkoop van dat product of die dienst. Als er voldoende toezeggingen van investeerders zijn kan het project van de grond komen.

 

Als investeerder krijgt u bij een geslaagd project het gewenste product of de dienst. Het kan zijn dat hierin een korting wordt verwerkt (als beloning).

 

Zolang er nog geen geld is verstrekt zijn er geen fiscale gevolgen. Er is een toezegging maar het geld wordt bijvoorbeeld nog niet opgevraagd omdat er nog wordt gewacht op andere investeerders.

 

In theorie zou gesteld kunnen worden dat er in box 3 enerzijds sprake is van een voorwaardelijk recht op levering en anderzijds een verplichting (schuld), uw toezegging. Voor schulden geldt er een schuldendrempel van € 3.000 per persoon (cijfer 2015; € 6.000 voor fiscale partners gezamenlijk), waardoor er - afhankelijk van de waardering van het voorwaardelijk recht - per saldo toch al iets te belasten zou zijn als het om niet in box 3 vrijgestelde producten gaat.

 

Als het geld is opgevraagd en verstrekt en het project wordt gestart terwijl de verwachting bestaat dat het project tot een succesvolle afronding komt - hetgeen uitgangspunt vormt - zou de betaling kunnen worden gezien als aanbetaling voor het product of dienst. Wij vinden het dan verdedigbaar dat door de betaling het box 3 vermogen is verminderd. Afhankelijk van het soort product ligt het voor de hand om dat product dan in box 3 op te nemen tenzij hierop een vrijstelling voor box 3 van toepassing is.

 

Als het geld is opgevraagd en verstrekt terwijl de redelijke verwachting bestaat dat het project niet tot een succesvolle afronding komt, kan het bedrag ons inziens het beste worden gezien als een vordering voor zover de verwachting bestaat dat het bedrag zal worden terugbetaald. U beschouwt de verstrekking dan niet als een gift zonder tegenprestatie. U neemt dan een vordering op in box 3 (zie s.v.p. onder 2 voor de fiscale behandeling van de lening).

 

Als het project tot een afronding komt en u krijgt het product al dan niet met korting, is het afhankelijk van het soort product of het resultaat van het project jaarlijks bij u in box 3 belast wordt. Als het bijvoorbeeld gaat om huishoudelijke artikelen of voorwerpen van kunst en wetenschap - die niet ter belegging worden gehouden - dan zijn deze vrijgesteld voor de heffing in box 3.

 

Giften

Hier gaat het om schenkingen aan een goed doel. U doet een donatie aan dat doel en verwacht in ruil hiervoor geen tegenprestatie.

 

De donaties kunnen onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Dat hangt er met name van af of het crowdfundingproject kwalificeert als algemeen nut beogende instelling (vereniging of steunstichting) en aan de specifieke voorwaarden hiervoor voldoet. Bij een crowd-gefinancierde B.V. zal hiervan geen sprake zijn.

 

De donaties verlaten uw vermogen en zullen vanaf dat moment niet meer in box 3 vallen. Als peildatum voor box 3 geldt 1 januari. Het is dus zinvol om dit voor die datum te doen. Er is nog geen sprake van een donatie in geval van een opschortende voorwaarde van het bereiken van een bepaald doelvermogen. Pas als het doelvermogen is bereikt is er civielrechtelijk sprake van een donatie. Vanaf dat moment zullen de gelden niet meer in box 3 vallen. Als de gelden op peildatum (1 januari) nog staan op een derdenrekening in afwachting van vervulling van de opschortende voorwaarde, maken zij echter nog deel uit van het box 3 vermogen.

 

Voor schenkingen aan een ‘bevriend’ project is het raadzaam om te kijken of deze schenking bij het project belast zou kunnen worden met schenkbelasting als de schenking een bedrag van € 2.111 (cijfer 2015) overschrijdt.

 

Dit blog is tot stand gekomen via een samenwerking tussen Crowdfundmarkt en Sjoerd van der Draai, werkzaam als Belastingadviseur Manager bij Visser & Visser Accountants Belastingadviseurs.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.