Geen publicatieplicht voor giften uit niet-EU-landen

donderdag 20 juni 2019 Anne-Marie Noordenbos 247x gelezen

Een uitbreiding van de publicatieplicht met giften uit niet-EU-lidstaten en onvrije landen is niet handhaafbaar en controleerbaar. Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt een reactie op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiën met de stand van zaken bij de uitwerking van verbeteropties voor giftenaftrek en de ANBI/SBBI-regeling naar de Tweede Kamer.

Uitbreiding van de publicatieplicht met giften uit niet-EU-lidstaten en onvrije landen is één van de verbeteropties die de gezamenlijke werkgroep van het Ministerie van Financiën en de SBF onderzocht. In het rapport van deze werkgroep zijn door de sector als bezwaren tegen een uitbreiding van de publicatieplicht met giften uit niet-EU-lidstaten en onvrije landen onder meer een verminderende geefbereidheid, aantasting van de privacy van donateurs en uitbreiding is niet handhaafbaar en controleerbaar. Vanwege deze bezwaren wordt de uitbreiding niet voorgesteld.  Wel is in de brief opgemerkt dat het kabinet onderzoekt op basis van welke objectieve criteria een hanteerbare lijst met onvrije landen kan worden opgesteld.

Er zijn enkele goede doelen bereid mee te werken aan de pilot die eruit bestaat dat in de komende maanden met deze organisaties wordt gesproken. Snel verwacht in het najaar van 2019 een rapport op te leveren.

Het klopt dat giften aan bijvoorbeeld collectes via apps wel aftrekbaar kunnen zijn, namelijk indien via de app giraal gedoneerd wordt, uiteraard voor zover het totaalbedrag aan eenmalige giften in een kalenderjaar de minimumgrens voor de aftrekbaarheid van giften te boven gaat. 

Jurisprudentie

Verder gaat de staatssecretaris nog in op de belangrijkste voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen. Deze zijn opgenomen in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De instelling moet het algemeen nut beogen en met haar werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor ten minste 90%) het algemeen nut dienen. Of een instelling het algemeen nut beoogt, moet ook uit de statuten van de instelling blijken. Algemeen nut wordt niet in de ANBI-regelgeving gedefinieerd maar is een open norm die door de jurisprudentie wordt ingevuld. De vraag of een instelling het algemeen nut beoogt en dient, wordt beantwoord aan de hand van de feiten en omstandigheden van het desbetreffende geval. De jurisprudentie speelt daarbij een belangrijke rol. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat moet zijn voldaan aan een kwalitatieve toets en een kwantitatieve toets.

Zowel in de praktijk als in de wetenschappelijke literatuur worden verschillende definities voor impact investments gehanteerd. Daarom is afgesproken dat in overleg met de sector nadere regels worden uitgewerkt over wanneer er zeker geen of juist wel sprake is van een impactinvestment binnen de kaders van het bestedingscriterium

Transparantie

In het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties is gekozen voor een ondergrens van in totaal € 15.000 aan donaties per jaar per donateur. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid beraadt zich op de ontvangen reacties in de internetconsultatie van dit conceptwetsvoorstel.

                                              

Meer informatie: Ministerie van Financien, 19 juni 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.