Overige fiscale maatregelen 2018

dinsdag 19 september 2017 Anne-Marie Noordenbos 4927x gelezen

In lijn met eerdere jaren bevat het pakket Belastingplan 2018 een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. Dit wetsvoorstel bevat onder andere het afschaffen van de inkeerregeling, een aantal wijzigingen in de Invorderingswet 1990 (IW 1990) zoals een vereenvoudiging van het derdenbeslag en een aanpassing van de huwelijksvermogensgemeenschap.

De andere wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2018 zijn:

 

Afschaffen inkeerregeling

Afschaffing van de inkeerregeling in de fiscaliteit betekent een strengere aanpak en minder

coulance voor de overtreder die zich uiterlijk twee jaar na het begaan van de opzettelijke of

grofschuldige overtreding meldt bij de inspecteur. Die overtreder zal ook ter zake van

belastingjaren waarvoor hij uiterlijk twee jaar nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft

gedaan of aangifte had moeten doen alsnog aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, een

vergrijpboete worden opgelegd.

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen

Een van de voorwaarden om een vrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een

spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) te kunnen benutten was dat ten minste vijftien of twintig jaren jaarlijks premie was voldaan. Deze zogenoemde tijdklemmen zijn als gevolg van een aangenomen amendement met ingang van 1 april 2017 vervallen. Dit wordt met ingang van 1 januari 2018 gecodificeerd.

 

Loonbelasting

Voorgesteld wordt de fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een

beursgenoteerde vennootschap af te schaffen.

Beperking toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen

Het kabinet stelt voor om vanaf 2019 in de loonbelasting voor alle buitenlandse belastingplichtigen

alleen nog maar het belastingdeel van de heffingskortingen toe te laten passen waarop nietkwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Op grond van de voorgestelde maatregel wordt bij buitenlandse belastingplichtigen uit de landenkring vanaf 2019 in de loonbelasting enkel van de arbeidskorting het belastingdeel toegepast en wordt bij buitenlandse belastingplichtigen uit derde landen van geen enkele heffingskorting het belastingdeel toegepast.

 

Erf- en schenkbelasting

De hoofdregel wordt dat zowel het aangaan van huwelijkse voorwaarden als het wijzigen van

huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk slechts tot heffing van schenkbelasting leidt voor

zover het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het

aandeel van de meestvermogende in het totale vermogen toeneemt. Er wordt dus geen schenking

geconstateerd indien het aandeel van de meestvermogende echtgenoot in het totale vermogen niet toeneemt en het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen door de verkrijging niet uitkomt boven 50% van het totale vermogen. Zo vormt bijvoorbeeld een beperkte gemeenschap waarbij een echtgenoot zijn woning insluit in de gemeenschap, geen schenking mits de verkrijging er niet toe leidt dat het aandeel van de minstvermogende echtgenoot hoger wordt dan 50% van het totale vermogen. In de huwelijkse voorwaarden kan daarnaast een beding worden opgenomen dat werkt als het huwelijk wordt ontbonden door overlijden. Voor die situaties wordt een soortgelijke bepaling voorgesteld voor de erfbelasting.

 

Aanpassing partnerbegrip voor de inkomstenbelasting

Het kabinet stelt voor dat het mogelijk wordt dat kinderen voor wie een pleegzorgvergoeding

wordt verstrekt of in het verleden werd verstrekt, op verzoek niet als partner worden aangemerkt

voor de inkomstenbelasting en voor de toeslagen.

 

Navordering van schenk- en erfbelasting

Het kabinet stelt voor in de Successiewet 1956 te regelen dat

navordering ook is toegestaan indien in verband met een vermindering van een belastingaanslag

een navorderingsaanslag aan dezelfde verkrijger moet worden opgelegd, bijvoorbeeld indien in

verband met een vermindering van een 'gewone' aanslag en een conserverende

navorderingsaanslag voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) moet worden opgelegd.

 

Aanslagtermijnen voor de schenkbelasting

Om de regeling nader in overeenstemming te brengen met de bedoeling van de wetgever wordt voorgesteld om expliciet in de wettekst op te nemen dat de aanslagtermijnen voor de schenkbelasting voortaan na de dag van het doen van aangifte ingaan wanneer meer dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden, aangifte van die schenking wordt gedaan. Met het oog op de eenvoud is gekozen voor een uniforme regeling voor alle situaties die onder de regeling voor niet-tijdige aangiften behoren te vallen in plaats van voor het opnemen van een nieuwe uitzondering voor een deelgroep.

Aanpassing liquidatieverliesregeling

De liquidatieverliesregeling wordt aangepast om een geconstrueerd liquidatieverlies te voorkomen. Om een dergelijke toepassing van de liquidatieverliesregeling te voorkomen, wordt voorgesteld de wijze waarop het opgeofferde bedrag voor de ontvoegde dochtermaatschappij op het tijdstip van die ontvoeging wordt vastgesteld, aan te passen.

 

Vervallen schorsende werking fiscaal verzet

De schorsende werking van het fiscaal verzet vervalt met ingang van 2018. Het fiscale recht

wordt hiermee in lijn gebracht met het algemene bestuursrecht en het civiele recht.

 

Auto en mobiliteit

Voor de berekening van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) kan de afschrijving vanaf 1 januari 2018 ook worden bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. Parallelimporteurs, ondernemers maar ook particulieren mogen dus – als dat voor hen gunstiger is van de forfaitaire afschrijvingstabel afwijken. 

Het kabinet wil de fabrikant of importeur verplichten de geldende catalogusprijs, waaronder dus wijzigingen van de catalogusprijs, publiekelijk kenbaar te maken.

 

Belastingwet BES

Het kabinet stelt voor onroerende zaken - niet zijnde zelfstandige woningen - van sociaal-culturele

instellingen charitatieve of culturele instellingen, van doelen voor de behartiging van het algemeen

nut of een sociaal belang of van organisaties van werkgevers en werknemers, vrij te stellen van

vastgoedbelasting.

Dividendbelasting

Voorgesteld wordt om de fiscale beleggingsinstelling (FBI) als inhoudingsplichtige uit te sluiten van

de toepassing van de inhoudingsvrijstelling voor opbrengsten die worden uitgekeerd aan (deels)

vrijgestelde lichamen.

 

Eenvoudiger derdenbeslag

Het moet mogelijk worden om ook voor andere geldvorderingen dan de vordering op de werkgever of de uitkeringsinstantie beslag te leggen bij een derde zonder tussenkomst van een deurwaarder Het gaat daarbij om alle vorderingen voor zover deze vatbaar zijn beslag.  

 

Toegang tot de antiwitwasinlichtingen

Om de Belastingdienst ook een effectieve controlemogelijkheid te geven ten

aanzien van de CRS-gegevens die afkomstig zijn van de financiële instellingen van de BESeilanden,

stelt het kabinet voor om in de Belastingwet BES toegang tot antiwitwasinlichtingen te

regelen voor de controle van die CRS-gegevens.

 

Tijdelijke verhoging kansspelbelasting

Voorgesteld wordt om het huidige tarief van 29% kansspelbelasting (KSB) tijdelijk te verhogen naar 30,1% KSB. De verwachting is dat per 1 januari 2019 het tarief van de KSB weer zal worden verlaagd naar het huidige tarief van 29%.

 

Download Overige fiscale maatregelen 2018, memorie van toelichting

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.