Stand van zaken fiscale moties en toezeggingen

vrijdag 6 april 2018 Anne-Marie Noordenbos 700x gelezen

Staatssecretaris Snel stuurde 5 april de Tweede Kamer een overzicht van fiscale moties en toezeggingen.

Beslagvrije voet

Op 23 november 2017 is de motie Snels aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om de beslagvrije voet bij bankbeslag, die tot dusver niet wettelijk is geregeld, bij elke vorm van invordering te respecteren.

Monitoring nulemissieauto’s

In de Miljoenennota 2018 in bijlage 6 over Fiscale Regelingen is de Kamer reeds geïnformeerd over het budgettaire belang van de milieugerelateerde korting op de bijtelling voor nulemissieauto’s. Deze raming is voor deze toezegging tussentijds opnieuw gemaakt.

Op basis van deze cijfers concludeert Snel dat er geen aanleiding is om de korting op de bijtelling voor nulemissieauto’s tussentijds aan te passen. Dit betekent echter niet dat er geen risico op grondslagerosie meer bestaat. Snel blijft de instroom van het aantal nulemissieauto’s daarom scherp monitoren.

Pensioen in eigen beheer

In 2017 hebben in totaal 70.289 dga’s gebruik gemaakt van de fiscale faciliteiten die geboden zijn bij het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. Van deze groep hebben 27.497 dga’s gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting en 42.792 dga’s voor afkoop. Op basis van deze gegevens is de opbrengst loonheffingen benaderd. Over de jaren 2018 en 2019 zal Snel de Kamer ook weer na afloop van elk kalenderjaar tegen het einde van het eerste kwartaal informeren.

Rendementspercentages box 3

Omdat er meer wordt aangesloten op de actualiteit is het op dit moment nog niet mogelijk om het spaarrendement voor 2019 vast te stellen. Om die reden zal Snel de Kamer voortaan in de moties- en toezeggingenbrief die op Prinsjesdag aan de Kamer wordt verstuurd, informeren over de jaarlijkse bijstelling van de rendementspercentages voor box 3.

 

Herziening kleineondernemersregeling

Het kabinet heeft de ambitie om de KOR te moderniseren en om dit als separaat wetsvoorstel, dat Snel van 30 maart 2018 tot 1 mei 2018 via het internet consulteert, in het pakket Belastingplan 2019 te laten meelopen.

 

Bedrijfsopvolgingsregeling

Met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2016 is in de wet geregeld dat indirecte aandelenbelangen van minder dan vijf procent niet kwalificeren als ondernemingsvermogen voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting. Hiermee werd de wetgeving aangepast aan de wijze waarop de Belastingdienst de BOR uitlegde en toepaste tot aan het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016. Toegezegd was om terug te koppelen of er problemen zijn geconstateerd met de continuïteit van bedrijven door de heffing van schenk- en erfbelasting12, kan Snel melden dat de Belastingdienst tot op heden geen aanwijzing heeft dat er gevallen zijn waarbij dat het geval is. Snel zal ook dit jaar blijven monitoren of zich problemen voordoen en hiervan volgend jaar een terugkoppeling geven.

 

Onderwijsvrijstelling btw

De wens bestaat om toelatingsexamens in het beroepsonderwijs te betrekken in een vrijstelling in de btw. Snel staat welwillend tegenover het idee om toelatingsexamens die toegang geven tot en tussentijdse examens in het kader van vrijgesteld onderwijs, net als examens ter afsluiting van datzelfde vrijgestelde onderwijs, onder dezelfde voorwaarden, vrij te stellen van de btw. Hij  ziet hiertoe geen belemmering in de Btw-richtlijn. Hij zal daarom het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in die zin aanpassen met ingang van 1 januari 2019.

  

Stopzetten implementatie inhoudingsvrijstelling dividendbelasting vrijgestelde lichamen

Lichamen die niet onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting, zoals pensioenfondsen en vrijgestelde overheidsondernemingen, hebben geen mogelijkheid om de ingehouden dividendbelasting te verrekenen met verschuldigde vennootschapsbelasting. Voor deze groep opbrengstgerechtigden biedt de Wet op de dividendbelasting 1965 van oudsher een teruggaafmogelijkheid van de ingehouden dividendbelasting. Met de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 is onder meer een inhoudingsvrijstelling geïntroduceerd voor deze opbrengstgerechtigden. Toepassing van de inhoudingsvrijstelling betekent dat bij de uitkering van dividenden de inhoudingsplichtige geen dividendbelasting hoeft in te houden, waardoor de opbrengstgerechtigde de dividendbelasting niet meer achteraf terug hoeft te vragen. Hiermee wordt het liquiditeitsnadeel voor de opbrengstgerechtigde weggenomen en wordt het rondpompen van geld teruggedrongen.

Deze maatregel is nog niet in werking getreden. In de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 is geregeld dat dit zal gebeuren op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, aangezien dit tijdstip mede afhankelijk is van de technische implementatie van de bijbehorende softwaresystemen van de Belastingdienst. Gezien het voornemen van het kabinet om de dividendbelasting per 1 januari 2020 af te schaffen en de omvang van de resterende ICT-kosten die voor deze korte periode nog zouden moeten worden gemaakt, heeft Snel besloten de technische implementatie van de maatregel stop te zetten. Dit houdt in dat geen koninklijk besluit inzake de inwerkingtreding van de maatregel zal worden genomen. De teruggaafmogelijkheid blijft van toepassing voor de bedoelde opbrengstgerechtigden.

Meer informatie: Kamerbrief Tweede Kamer Fiscale moties en toezeggingen, 5 april 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.