Wetsvoorstel fiscale maatregelen Klimaatakkoord

dinsdag 17 september 2019 Anne-Marie Noordenbos 729x gelezen

Dit wetsvoorstel bevat voorstellen ter uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord, met uitzondering van de introductie van een CO2heffing voor de industrie en de aanpassing van de salderingsregeling en de zogenoemde postcoderoos in de energiebelasting.

De uitwerking van de CO2-heffing kost meer tijd en maakt daarom geen onderdeel uit van dit wetsvoorstel. Het streven is dat de wetgeving voor deze heffing bij het Belastingplan 2021 aanhangig wordt gemaakt.

 

Bijtelling

Zonder nadere maatregelen stopt volgens de huidige wetgeving met ingang van 2021 de fiscale stimulering van emissievrije auto’s. Dat houdt onder andere in dat de korting op de bijtelling voor de emissievrije auto van de zaak met ingang van 2021 zou worden beëindigd en dat voor nieuwe emissievrije auto’s van de zaak vanaf 2021 weer het algemene bijtellingspercentage van 22% van toepassing wordt. In het Klimaatakkoord is benadrukt dat het streven is dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissievrij zijn. Om die reden stelt het kabinet voor om de fiscale stimulering van emissievrije auto’s ook na 2020 voort te zetten. De fiscale stimulering is techniekneutraal en geldt voor alle emissievrije auto’s, dus zowel voor volledig batterijaangedreven elektrische auto’s als voor bijvoorbeeld auto’s waarvan de motor wordt aangedreven door waterstof. Op dit moment is de volledig batterijaangedreven elektrische auto de meest gangbare emissievrije auto. Om die reden wordt in deze paragraaf verder alleen nog gesproken over elektrische auto’s.
 
De huidige korting op de bijtelling zal derhalve ook na 2020 voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak worden gecontinueerd. Omdat de meerkosten van de elektrische auto ten opzichte van de door fossiele brandstoffen aangedreven auto’s naar verwachting zullen afnemen, kan ook de mate van fiscale stimulering dienovereenkomstig worden verlaagd. Het voorstel houdt in dat de korting op de bijtelling in stappen zal worden afgebouwd tot uiteindelijk nul vanaf 1 januari 2026. In dat 
jaar gaat voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak dan ook het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden. De zogenoemde cap, zijnde het deel van de catalogusprijs waarop de korting van thans 18%-punt van toepassing is (op dit moment geldt een cap van € 50.000 waardoor de korting op de bijtelling nu maximaal € 9000 bedraagt), wordt op grond van de voorgestelde wijzigingen in 2021 verlaagd tot € 40.000 en daarna niet meer aangepast. Met ingang van 1 januari 2026 verliest de cap zijn belang omdat volgens de voorgestelde wijzigingen op dat moment ook de korting op de bijtelling is afgeschaft.

 

 

Aanpassing van het mrb-tarief voor bestelauto’s

Voor bestelauto’s van ondernemers geldt voor de mrb een verlaagd tarief. In het Klimaatakkoord is overeengekomen deze tarieven geleidelijk te laten oplopen volgens de in het Klimaatakkoord 
overeengekomen tabel.

 

Verhogen accijns op diesel

De accijns op diesel gaat vanaf 1 januari 2021 met 1 cent per liter omhoog. Op 1 januari 2023 gaat de accijns op diesel wederom met 1 cent per liter omhoog. De middelen die door deze maatregel vrijkomen, worden aangewend ter dekking van de voorstellen uit het Klimaatakkoord.

 

Aanpassing fijnstoftoeslag

Het kabinet stelt voor het eerdere voorstel over de fijnstoftoeslag voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km te wijzigen. Voor zware dieselbestelauto’s wordt de fijnstofnorm 10 mg/kWh. De dieselauto voldoet hier in ieder geval aan als deze een af-fabriek roetfilter heeft. Eerder was het voorstel dieselpersonenauto’s die zijn toegelaten na 1 september 2009 van de heffing uit te sluiten. Het kabinet draait deze uitsluiting terug. De uitsluiting geldt voortaan alleen nog voor auto’s waarvan de fijnstofuitstoot niet is geregistreerd. Zij krijgen “het voordeel van de twijfel”. Als het af-fabriek roetfilter is verwijderd, wordt het voertuig geacht de fijnstofnorm te overschrijden. Tegenbewijs is mogelijk.


 

Klimaatakkoord - Gebouwde omgeving

In de sector gebouwde omgeving wordt gestart met het verduurzamen van de woningvoorraad. Daarbij zal een wijkgerichte aanpak worden gehanteerd. Uitgangspunt daarbij is dat steeds meer huishoudens – kopers en huurders – de kosten voor verduurzaming via een lagere energierekening terug kunnen verdienen. Verduurzaming en woonlastenneutraliteit komen binnen bereik door een onderling samenhangend pakket van maatregelen zoals kostenreductie, een betaalbare energierekening die verduurzamen lonend maakt, subsidies en aantrekkelijke financiering. Er komt een warmtefonds en er komen subsidies voor isolatie. 
  

Verschuiving energiebelasting van elektriciteit naar aardgas

Het kabinet stelt voor de tarieven van de energiebelasting conform het Klimaatakkoord aan te passen zodat een sterkere prikkel ontstaat om te verduurzamen doordat investeringen in verduurzaming zich sneller terugverdienen.

 

Klimaatakkoord – dekking: verhogen van het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen

Het kabinet stelt voor om het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen te verhogen met 1%-punt. Het tarief gaat daardoor van 6% naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die bestemd is voor woningbouw en hotels en pensions.

 

 

Officiële stukken wetsvoorstel fiscale maatregelen Klimaatakoord 2020

 

 

Meer uit het Pakket Belastingplan 2020:

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.