Belangrijke goedkeuringen schenken woning aan kinderen

dinsdag 15 januari 2019 Michel Halters 1936x gelezen

Op 22 november 2018 is het besluit ‘Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing’ verschenen. In dit besluit is een aantal goedkeuringen opgenomen. In dit artikel staat de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen voor een eigen woning centraal en de betreffende goedkeuringen uit voornoemd besluit.

Er geldt een eenmalig verhoogde vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen tot 40 jaar. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat een schenking op de 40e verjaardag van het kind ook onder de eenmalige verhoogde vrijstelling valt, mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

Leeftijd partner

Goedgekeurd is ook dat de eenmalig verhoogde vrijstelling schenking geldt als niet de begiftigde zelf aan de leeftijdseis van 18 tot 40 jaar voldoet, maar zijn fiscale partner wel. In het besluit geeft de staatssecretaris een aantal voorbeelden.

Kwijtschelding lening eigen woning

Op grond van de huidige regeling is onduidelijk of een kwijtschelding van een lening eigen woning door de ouders ook onder de gefaciliteerde schenking valt. Die onduidelijkheid vloeit voort uit artikel 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting. Hierin staat dat het bedrag van de schenking eigen woning daadwerkelijk door de schenker betaald moet zijn. Onduidelijk is of onder het begrip betalen ook het begrip kwijtschelden valt. Met de goedkeuring voor kwijtschelding van een eigenwoningschuld is voor de praktijk in ieder geval zekerheid geschapen dat ook een kwijtschelding wordt gefaciliteerd. De goedkeuring geldt niet alleen voor een bestaande eigenwoningschuld, maar ook voor de schuld die is aangegaan om een negatief vervreemdingssaldo te financieren. Goedgekeurd is ook dat de kwijtschelding gelijk wordt gesteld met een daadwerkelijke betaling door de schenker zoals is vereist volgens artikel 5 Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting. Bovendien geldt daarbij dat de schenking en besteding geacht worden plaats te vinden op het tijdstip van kwijtschelden.

Kwijtschelding schuldig gebleven koopsom woning

De schenker kan bij overdracht van een woning er ook voor kiezen om de koopsom geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook hierbij geldt dat deze kwijtschelding gelijk wordt gesteld met het daadwerkelijk betalen door de schenker en dat daarbij  de schenking en de besteding geacht worden plaats te vinden op het tijdstip van kwijtschelding. Voor de goedkeuring voor kwijtschelding van een schuldig gebleven koopsom gelden wel nog de volgende voorwaarden:

  • De goedkeuring geldt alleen voor de kwijtschelding van een koopsom die door het kind is verschuldigd voor de verkrijging van (een deel van) een woning die voor het kind een hoofdverblijf vormt in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  • De ouder scheldt de koopsom uiterlijk kwijt op de dag waarop de notariële akte van levering bij het kadaster is ingeschreven (juridische levering).
  • De kwijtschelding moet blijken uit de notariële akte van levering van de woning of de overeenkomst van schuldigerkenning die tussen de ouder en het kind uiterlijk op de dag van de juridische levering van de woning is gesloten.
  • Als de aanschaf van de woning of een gedeelte van de woning niet in het kadaster kan worden ingeschreven, moet de kwijtschelding blijken uit de koopovereenkomst of de overeenkomst van schuldigerkenning die tussen de ouder en het kind op dezelfde dag als de koopovereenkomst is gesloten.

 

Aanschaf van een woning tegen een prijs beneden de waarde in het economische verkeer

De staatssecretaris geeft ook een goedkeuring voor de situatie dat ouders een woning verkopen voor een koopprijs die lager is dan de waarde in het economische verkeer. Hierbij wordt dan ook geacht te zijn voldaan aan artikel 5, eerste lid, onderdeel b, ten eerste en ten tweede van de Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting.

 

Eigen woning in het buitenland

Ouders en kinderen kunnen voor schenkingen voor woningen in het buitenland onder voorwaarden ook een beroep doen op de verhoogde vrijstelling. De woning moet in een land zijn waarmee Nederland in het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting een afspraak heeft gemaakt over uitwisseling van fiscale informatie. Bovendien moet de woning voldoen aan de voorwaarden om als hoofdverblijf te kwalificeren van het kind.

 

Ontbonden schenking en hernieuwd beroep op vrijstelling

In beginsel moet voor een geslaagd beroep op de verhoogde vrijstelling voor schenking eigen woning sprake zijn van een onvoorwaardelijke schenking. De enige uitzondering is de schenking onder een ontbindende voorwaarde. Stel dat de ontbindende voorwaarde intreedt en de ouders en kinderen willen bij een volgende schenking opnieuw een beroep doen op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor een eigen woning. Dan geldt op grond van een goedkeuring de vrijstelling ook als is voldaan aan drie voorwaarden:

  • Aan de schenking was alleen een ontbindende voorwaarde opgenomen zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a van de Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting.
  • De schenking is door het in vervulling gaan van de ontbindende voorwaarde ongedaan gemaakt en het kind heeft daardoor het geschonken bedrag aan de ouder(s) terugbetaald.
  • Uiterlijk op 31 mei van het derde kalenderjaar na het jaar van schenking, bericht het kind de inspecteur schriftelijk dat de schenking ongedaan is gemaakt vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden voor de vrijstelling.

 

Schenking woning vóór 1 januari 2017 onder opschortende voorwaarde van aanwending voor een eigen woning

Tot 1 januari 2017 konden ouders voor een beroep op de toen bestaande eenmalige verhoogde vrijstelling schenken onder een opschortende voorwaarde van aanwending voor een eigen woning. Het belastingrecht kent in tegenstelling tot het civiele recht de regel dat een gift of schenking pas tot stand komt na vervulling van de opschortende voorwaarde. Na inwerkingtreding van de voorwaarde in 2017 of later geldt echter dat geen beroep meer kan worden gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling. Voor schenkingen vanaf 2017 geldt dat deze onvoorwaardelijk moeten zijn dan wel gedaan moeten worden onder een ontbindende voorwaarde. Toch geldt in deze situatie een goedkeuring:

  • de schenking is gedaan vóór 1 januari 2017 onder een opschortende voorwaarde en
  • de aan de schenking verbonden opschortende voorwaarde van besteding wordt uiterlijk op 31 december 2019 vervuld.

 

Geen inhaalschenking eigen woning meer mogelijk

Er was overgangsrecht van toepassing. Tot 1 januari 2019 was een inhaalschenking mogelijk in de situaties dat in 2015 of 2016 een beroep was gedaan op de verhoogde vrijstelling voor een eigenwoningschenking van € 52.752 in 2015 of € 53.016 in 2016. Tot 1 januari 2019 konden ouders op grond van dit overgangsrecht maximaal tot € 46.824 in 2015 of € 47.198 aanvullend schenken aan hun kinderen voor een eigen woning. Dit is nu niet meer mogelijk.

 

Wet: art. 33 en 33a Wet SW 1956, art. 5 Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting

 

Overig: Besluit van 28 december 2018, nr. 2018*194402, Stcrt. 2018, 68659

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.