Fout garantie WGA verzekeraar niet voor rekening werkgever

dinsdag 18 september 2018 Remco Latour 229x gelezen

Als een verzekeraar per abuis te laat een garantieverklaring afgeeft die een werkgever nodig heeft om eigenrisicodrager voor de hele WGA te zijn, komt deze fout niet altijd voor rekening van de werkgever. Situaties van dubbele verzekering en dubbele premiebetaling zijn namelijk ongewenst, aldus Hof Den Haag.

Premiecomponent WGA

In beginsel betalen werkgevers een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Deze premie bestaat uit een premiecomponent Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA) en een premiecomponent Ziektewet voor flexibele dienstbetrekkingen (ZW-flex). De hoogte van de gedifferentieerde premie is afhankelijk van de grootte van de werkgever. Werkgevers kunnen zich de premiecomponent WGA besparen door te kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de WGA.

 

Risico

Tegenover de premiebesparing staat dat de eigenrisicodrager vanaf de start van een WGA-uitkering maximaal tien jaar zelf het risico draagt voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van zijn (ex-)werknemer. Hij kan echter dit risico geheel of gedeeltelijk particulier verzekeren. Daarnaast draagt de werkgever het risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering die onder het eigen risico vallen.

 

Begin eigenrisicodragerschap WGA

Werkgevers moeten bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor eigenrisicodragerschap. Dit verzoek moet uiterlijk dertien weken vóór de ingangsdatum binnen zijn bij de Belastingdienst. Per jaar zijn er twee data waarop het eigenrisicodragerschap kan ingaan: 1 januari en 1 juli. Maar een startende werkgever kan ook eigenrisicodrager voor de WGA worden vanaf het moment waarop hij werkgever is geworden. De Belastingdienst moet dan het verzoek en de daarbij behorende documenten uiterlijk ontvangen op het moment waarop de werkgever een werknemer in dienst neemt voor wie hij premies werknemersverzekeringen moet betalen.

 

Voorwaarden eigenrisicodragerschap

De Belastingdienst stelt in beginsel de volgende voorwaarden aan het eigenrisicodragerschap voor de WGA:

  • de werkgever heeft een garantieverklaring van een erkende bank of een erkende verzekeraar. Men moet daarvoor de modelgarantieverklaring van de Belastingdienst gebruiken; en
  • het eigenrisicodragerschap voor de WGA van de werkgever is in de drie jaar vóór de ingangsdatum niet beëindigd of geëindigd.

Werkgeverskunnen geen eigenrisicodrager voor de WGA worden voor personeel dat op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) bij hen in dienst is. Hetzelfde geldt ten aanzien van personeel dat in dienst is bij een verbonden rechtspersoon waaraan de werkgever de uitvoering van de WSW heeft overgedragen.

 

Verzekeraar geeft te laat garantieverklaring af

Sinds 1 januari 2017 geldt het eigenrisicodragerschap voor zowel WGA vast als WGA flex. Werkgevers die daarvoor al eigenrisicodrager voor WGA vast waren, moesten een nieuwe garantieverklaring overleggen van hun verzekeraar om ook voor WGA flex eigenrisicodrager te worden. In een zaak voor Hof Den Haag had de verzekeraar van een werkgever per abuis deze garantieverklaring te laat ingediend. Het hof oordeelt dat in dit geval de vergissing niet moet leiden tot het vervallen van het eigenrisicodragerschap van de werkgever. Dit zou leiden tot dubbele verzekering en dubbele premiebetaling. Nog belangrijker: de zelf ingezette begeleiding van het verzuim van een aantal zieke werknemers zou (gedeeltelijk) niet door kunnen gaan. Ten slotte was het uitgangspunt van de wetgever dat het logisch is dat werkgevers die al eigenrisicodrager voor WGA-vast zijn ervoor kiezen om dit te blijven.

 

Verhaal WGA-lasten op werknemer

Een eigenrisicodrager voor de WGA kan een deel van zijn WGA-lasten verhalen op zijn werknemers door een bedrag in te houden op hun nettolonen. Als de werkgever het WGA-particulier verzekert, mag hij maximaal de helft van de premie voor het WGA-risico inhouden op het nettoloon van zijn werknemers. Doet de werkgever niet aan herverzekering? Dan mag hij een inhouding op het nettoloon van zijn werknemers toepassen van maximaal 50% maal het fictieve premiepercentage maal het premieloon van de werknemers. De werkgever kan het fictieve premiepercentage berekent door de in 2017 betaalde WGA-uitkeringen te delen door het premieloon over 2017. In plaats van de werkelijke bedragen over 2018 mag de werkgever ook werken met geschatte bedragen over 2018. Mochten de daadwerkelijke WGA-lasten en het premieloon afwijken van de schatting voor 2018, dan is een netto verrekening in 2019 mogelijk.

Het fictieve premiepercentage is maximaal 150% van het percentage (sectorale premiepercentage voor kleine werkgevers) voor de premiecomponent WGA dat voor de werkgever zou gelden als hij geen eigenrisicodrager zou zijn geweest.

 

Einde eigenrisicodragerschap voor de WGA

Een eigenrisicodrager kan een verzoek indienen om zijn eigenrisicodragerschap per 1 januari of 1 juli van een jaar te beëindigen. Ook hier geldt weer dat de aanvraag uiterlijk dertien weken vóór de beëindigingsdatum binnen moet zijn bij de Belastingdienst. Een andere situatie waarin het eigenrisicodragerschap eindigt, is die waarin de rechtbank een noodregeling van de Wet op het financieel toezicht heeft uitgesproken over de verzekeraar of de bank waar de werkgever zich heeft verzekerd. Daarnaast eindigt het eigenrisicodragerschap van rechtswege vanaf de datum waarop:

  • de Belastingdienst de schriftelijke mededeling van de bank of verzekeraar heeft gekregen waarin staat dat de bank of verzekeraar de garantie intrekt. De garantie kan nog wel blijven gelden voor bepaalde verplichtingen;
  • de werkgever failliet is verklaard;
  • de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de werkgever van toepassing is verklaard; of
  • de werkgever zijn status als werkgever verliest.

Vanaf de beëindigingsdatum van het eigenrisicodragerschap betaalt de werkgever weer de premiecomponent WGA. Dat neemt niet weg dat hij ook de WGA-uitkeringen moet betalen van (ex-)werknemers die ziek werden toen hij nog eigenrisicodrager was.

 

Wet: art. 40, 41 en 42 Wfsv

Besluit: art. 2.7 Besluit Wsfv

 

Bron: Gerechtshof Den Haag 28 augustus 2018 (gepubliceerd 4 september 2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2220

 

Als u meer wilt weten over het eigenrisico voor de WGA, volg dan onze cursus Leergang loonheffingen.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.