Inzicht in fiscale woonplaatsbepaling

dinsdag 22 januari 2019 Remco Latour 1192x gelezen

Naar aanleiding van een Wob-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën diverse documenten openbaar gemaakt die inzicht geven in de manier waarop de Belastingdienst de fiscale woonplaats van een natuurlijk persoon bepaalt. Daarbij richt de fiscus zich uitsluitend op Nederlandse feiten.

Binnenlands belastingplichtige

Een natuurlijk persoon die in Nederland woont, is belastingplichtig over zijn hele wereldinkomen. Alleen daarom al is het voor de Belastingdienst van belang om te bepalen in welk land iemand woont. Maar ook voor de heffing van schenk- en erfbelasting is de woonplaats van de schenker of erflater op het moment van overlijden of de schenking van belang. In sommige gevallen bestaat geen twijfel over de fiscale woonplaats van een belastingplichtige. Maar er zijn ook situaties waarin meer dan een staat claimt het woonland te zijn.

 

Feitelijke omstandigheden

Als twee staten stellen dat een natuurlijk persoon hun inwoner is, bepaalt doorgaans het belastingverdrag van welke staat deze persoon inwoner is. Een belastingverdrag gaat boven eventuele Nederlandse woonplaatsficties. Voor het verdrag zijn de feitelijke omstandigheden bepalend voor de fiscale woonplaats.

 

Woonplaatsonderzoek

Omdat feitelijke omstandigheden bepalen waar een natuurlijk persoon is gevestigd, zal een woonplaatsonderzoek van de Belastingdienst van zeer feitelijke aard moeten zijn. Daarbij is bovendien van belang dat vaak de inspecteur moet bewijzen dat iemand in Nederland woont. Volgens de openbaar gemaakte documenten is bij een wijziging van de woonsituatie de belastingplichtige degene die de bewijslast draagt. De Belastingdienst zal eerst nagaan of uw cliënt op basis van bepalingen in de nationale wet- en regelgeving in Nederland woont. Als dat namelijk niet het geval is, hoeft u geen beroep te doen op een belastingverdrag of andere regeling ter voorkoming van dubbele belasting.

 

Duurzame band van persoonlijke aard

Uit de openbaar gemaakte documenten blijkt dat de Belastingdienst bij een woonplaatsonderzoek nagaat of een persoon een duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland. Volgens de stukken is niet noodzakelijk dat het middelpunt van het maatschappelijk leven van de persoon zich in Nederland bevindt.

 

Aanwijzingen duurzame band van persoonlijke aard

Feiten die duiden op een duurzame betrekking met een staat zijn onder meer:

  • de persoon beschikt feitelijk over een duurzaam tehuis;
  • de verblijfplaats van het gezin
  • de verblijfplaats van de persoon zelf;
  • aanwezigheid van sociale banden;
  • aanwezigheid van beroeps- of bedrijfsmatige bindingen;
  • aanwezigheid van financiële belangen;
  • bestedingspatroon;
  • intentie voor zover deze blijkt uit de feiten;
  • inschrijving in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP);
  • nationaliteit.

De fiscus hanteert geen vaste rangorde voor deze omstandigheden toe, maar hecht wel veel waarde aan de duurzame woongelegenheid en de verblijfplaats van de partner en/of kinderen. Maar geen enkel feit is op zichzelf doorslaggevend.

 

Materiële en formele omstandigheden

De inspecteur moet ook onderscheid maken tussen formele en materiële omstandigheden. De verblijfplaats van het gezin het feitelijk verblijf van de belastingplichtige zelf zijn materiële omstandigheden. Voorbeelden van formele omstandigheden zijn de nationaliteit en de inschrijving in de BRP. Aan materiële omstandigheden moet de inspecteur een hogere waarde toekennen dan aan de formele omstandigheden.

 

Nederlandse feiten en omstandigheden

In bepaalde openbaar gemaakte documenten staat dat de Belastingdienst geen afweging hoeft te maken van binnenlandse en buitenlandse feiten. Buitenlandse feiten en omstandigheden spelen geen rol. Alleen wat de onderzochte persoon met Nederland bindt, is van belang voor de inspecteur.

 

Informatieplicht

Uw cliënt is verplicht de Belastingdienst informatie te verschaffen die van belang kan zijn voor het vaststellen van de belastbare feiten. Dat betekent dat de inspecteur hem ook kan vragen om informatie te geven die inzicht geeft in zijn woonplaats. Overigens geldt de informatieplicht ook voor buitenlands belastingplichtigen. Deze informatieplicht gaat echter niet zo ver dat de Belastingdienst naar informatie mag vissen.

 

Wet: art. 2.1, eerste lid, onderdeel a Wet IB 2001, art. 1, eerste lid SW 1956 en art. 47 AWR

Meer informatie: ministerie van Financiën 17 december, kenmerk 2018-0000214023

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.