Voorwaarden geruisloze inbreng in bv

dinsdag 15 maart 2016 Remco Latour 38742x gelezen

Als een ondernemer tot de conclusie komt dat de bv of nv een meer geschikte rechtsvorm is voor zijn bedrijf, kan hij zijn IB-onderneming in zo’n bv of nv inbrengen. Om te voorkomen dat belastingheffing in dat geval een te grote belemmering vormt, staat de fiscus onder voorwaarden een geruisloze inbreng toe.

Ruisende inbreng

De inbreng van een IB-onderneming in een bv of nv leidt tot een fiscale staking. In dat geval moet de ondernemer in beginsel afrekenen over zijn aandeel in de stille reserves en goodwill. Ook een eventuele oudedagsreserve valt vrij. Deze zogeheten ruisende inbreng heeft als nadeel dat de ondernemer inkomstenbelasting moet betalen terwijl hij nog geen liquide middelen heeft verkregen waarmee hij de belasting kan betalen. Om te voorkomen dat de inbreng in een onderneming door fiscale regels te veel wordt belemmerd, is de mogelijkheid om geruisloos door te schuiven ingevoerd.

 

Geruisloze inbreng

Wie zijn onderneming geruisloost inbrengt, hoeft niet af te rekenen over de stille en fiscale reserves en de goodwill die deel uitmaken van zijn onderneming. Een oudedagsreserve is niet geruisloos in te brengen in een bv. Deze reserve valt dus vrij wanneer de IB-onderneming wordt ingebracht in een bv. Een terugkeerreserve in verband met een geruisloze terugkeer uit een bv in het verleden is evenmin fiscaal geruisloos in te brengen.

 

Gerechtigdheid tot kapitaal

Geruisloze inbreng is alleen mogelijk als de oprichters van de vennootschap in eenzelfde verhouding gerechtigd zijn tot het aandelenkapitaal als zij waren tot het vermogen van de ingebrachte onderneming.

 

Verzoek

De ondernemer moet het verzoek om toepassing van de geruisloze omzetting schriftelijk indienen bij de Belastingdienst. De voorwaarden waaronder de geruisloze inbreng wordt toegestaan, zijn opgenomen in de zogenaamde standaardvoorwaarden. Als de inspecteur het verzoek inwilligt, zal hij dat doen bij een voor bezwaar vatbare beschikking, waarbij de voorwaarden waaraan de bv moet voldoen, kenbaar zijn gemaakt.

 

Standaardvoorwaarden

De standaardvoorwaarden houden grofweg gezegd het volgende in:

  • De aandeelhouder (de voormalige ondernemer) mag de aandelen in de bv niet binnen drie jaar na de geruisloze inbreng vervreemden. Er zijn bepaalde uitzonderingen op dit verbod, bijvoorbeeld bij een aandelenfusie. Daarnaast is er een mogelijkheid tot tegenbewijs;
  • De bv treedt voor wat betreft de fiscale winstberekening zo veel mogelijk in de plaats van de ingebrachte IB-onderneming. De bv zal daardoor werken met de oude fiscale boekwaarden van de onderneming;
  • Als de onderneming wordt ingebracht in een bestaande bv, moet bij achterwaartse verliesverrekening een soort winstsplitsing plaatsvinden. Dit om te voorkomen dat bij de verliesverrekening de samenvoeging van de beide ondernemingen materieel terugwerkende kracht heeft;
  • De bv mag de inbrengende ondernemer crediteren voor inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen die vóór het overgangstijdstip materieel waren verschuldigd. Daarnaast mag een afrondingscreditering plaatsvinden van 5% van het gestorte kapitaal op de aandelen, maar maximaal € 25.000;
  • De ondernemer moet in beginsel bij de oprichting van de bv voor 100% in het geplaatste en gestorte kapitaal deelnemen;
  • De aandeelhouder (voormalige ondernemer) stelt de verkrijgingsprijs van zijn aanmerkelijkbelangaandelen op de som van de fiscale boekwaarden van de ingebrachte vermogensbestanddelen. Met deze voorwaarde en het verplicht werken met oude boekwaarden door de bv wisselt de fiscus een IB-claim over box 1 in voor een combinatie van een Vpb-claim en een IB-claim over box 2-inkomsten;
  • De deelnemingsvrijstelling is in beginsel niet toe te passen op positieve voordelen uit een deelneming tot het bedrag waarmee op het overgangstijdstip de waarde in het economische verkeer van die deelneming de boekwaarde overtrof. Onder bepaalde omstandigheden wordt de bv geacht voordelen uit een deelneming te hebben genoten, bijvoorbeeld bij de vervreemding van een deelneming;
  • De oprichting van de bv en de inbreng van de onderneming vinden plaats binnen vijftien maanden na het overgangstijdstip;
  • De bv gaat schriftelijk akkoord met de gestelde voorwaarden en beperkingen.

 

Andere winstgenieters

De faciliteit van de geruisloze inbreng staat niet open voor personen die winst uit onderneming genieten omdat zij aan een ondernemer een lening hebben verstrekt die fungeert als eigen vermogen. Een medegerechtigde winstgenieter kan wel de faciliteit toepassen mits de medegerechtigdheid de rechtstreekse voortzetting vormt van zijn (mede)gerechtigdheid als ondernemer.

 

Meer weten?

Tijdens de masterclass Inbreng in terugkeer uit de bv gaat mr. Almer de Beer dieper in op dit onderwerp.

> Cursusinformatie

 

Wet: artikel 3.65 Wet IB 2001

Besluit: Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.