De liquidatieverliesregeling

woensdag 26 augustus 2015 Robbert Verleun 25888x gelezen

De gedachte achter een deelneming is dat deze wordt gezien als een verlengstuk van de moedermaatschappij. Als de deelneming wordt geliquideerd is het niet meer mogelijk om de aanwezige verliezen te compenseren met eventuele positieve resultaten van de toekomst. Om hieraan tegemoet te komen is de liquidatieverliesregeling ontstaan. Door middel van deze regeling kan de houdster het liquidatieverlies van de deelneming ten laste brengen van de belastbare winst.

In beginsel vallen de resultaten uit een deelneming bij de moedermaatschappij onder de deelnemingsvrijstelling. Als een holding een deelneming liquideert en daarbij een verlies ontstaat, valt dit liquidatieverlies onder voorwaarden echter niet onder de deelnemingsvrijstelling. In de praktijk gaat het vaak om maatschappijen die al langer verliezen hebben geleden en dus een aanzienlijk bedrag aan te verrekenen verliezen hebben opgebouwd.

 

Voorwaarden voor aftrek

Om een liquidatieverlies in aanmerking te nemen, moet zijn voldaan aan een tweetal voorwaarden:

 • er moet sprake zijn van een deelneming;
 • de deelneming moet civielrechtelijk worden geliquideerd.

 

Omvang liquidatieverlies

Het in aanmerking te nemen liquidatieverlies wordt gesteld op het opgeofferde bedrag minus het totaal van de liquidatie-uitkeringen. Het opgeofferde bedrag is in beginsel de verkrijgingsprijs van de deelneming vermeerderd met eventuele kapitaalstortingen en verminderd met eventuele terugbetalingen van kapitaal. Dit bedrag moet worden vermeerderd met:

 • het op de afgewaardeerde vordering teruggenomen afwaarderingsverlies;
 • de vrijgevallen opwaarderingsreserve in verband met de omzetting van een afgewaardeerde vordering op de deelneming;
 • positieve voordelen uit hoofde van de deelneming die niet onder de deelnemingsvrijstelling vallen vanwege een aandelenfusie, splitsing of juridische fusie;
 • een negatief saldo van de positieve en de negatieve bedragen aan winst uit een andere staat dat is doorgeschoven naar een buitenlands lichaam; en
 • waardeveranderingen door een ‘earn-out’-regeling.

Als de deelneming binnen het concern is overgedragen en de deelneming vervolgens wordt ontbonden, wordt het opgeofferde bedrag beperkt. Het opgeofferde bedrag is in beginsel hoogstens gelijk aan het bedrag dat is betaald door de overdrager.

 

Liquidatie-uitkeringen

Normaal gesproken is de liquidatie-uitkering de slotuitkering die de moedermaatschappij krijgt van de deelneming. Om te voorkomen dat de maatschappijen de liquidatie-uitkering kunstmatig laag houden, moet men enkele correcties toepassen. Zo wordt het totaal van de liquidatie-uitkeringen op zijn minst gesteld op het bedrag aan positieve voordelen dat de moedermaatschappij met toepassing van de deelnemingsvrijstelling heeft genoten in:

 • het jaar waarin de ontbonden dochtermaatschappij haar onderneming (nagenoeg) geheel heeft gestaakt;
 • de vijf daaraan voorafgaande jaren;
 • de vijf daaropvolgende jaren; en
 • het zesde tot en met het tiende jaar voorafgaande aan het jaar waarin de onderneming is gestaakt, mits de deelneming in dat jaar een commercieel verlies leed.

 

Tijdstip

Het verlies kan pas in aanmerking worden genomen op het tijdstip waarop de vereffening van de dochtermaatschappij is voltooid. Daarnaast moet dan nog zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

 • Het recht op verliesverrekening is definitief verloren gegaan. In beginsel moet dit ook bekend zijn.
 • De onderneming van het ontbonden lichaam is geheel gestaakt of wordt (gedeeltelijk) voortgezet door een ander dan de holding of een verbonden lichaam. Deze omstandigheid moet bekend zijn.
 • De omvang van het liquidatieverlies is bekend.

 

Wet: artikel 13d wet Vpb 1969

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.